คลังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
Science Resources through Web-Based Learning for Elementary Level


สัตว์               แผนการสอน เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ พื้นความรู้ของครู ความคิดรวบยอด สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ วิธีสำรวจแนวคิด การจัดลำดับความคิด การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ การสรุปบทเรียนและการวัดประเมินผล

Link : http://www.sedl.org/scimath/pasopartners/pdfs/body.pdf
     
                แผนการสอน เรื่อง อวัยวะของจิ้งหรีด รายละเอียดประกอบด้วย ระยะเวลาที่ใช้เรียน การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกม Simon Says (http://insected.arizona.edu/lesson_01/bodysong.htm) กิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมระบุเวลาที่ใช้ และอธิบายสิ่งที่ครูและผู้เรียนต้องทำ

Link : http://insected.arizona.edu/lesson_01/lplan.htm
Read More >>
     
               แผนการสอน เรื่องสัตว์ สำหรับรายละเอียดที่นำเสนอประกอบด้วย เวลาเรียน (Durationn) คำอธิบาย (Duration) จุดมุ่งหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives) สื่อ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Materials) แนวการจัดการเรียนรู้ (Procedures) และการประเมินผล (Assessment)

Link : http://ericir.syr.edu/cgi-bin/printlessons.cgi/Virtual/Lessons
     
              แผนการสอน เรื่อง การทำความสะอาดร่างกายของแมลงวันสำคัญอย่างไร (Grooming is a Good Thing) รายละเอียดประกอบด้วย ระยะเวลาที่ใช้เรียน การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงวัน กิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม

Link : http://insected.arizona.edu/lesson_02/lplan.htm
Read More >>
     
              แผนการสอน เรื่อง วัฏจักรของผีเสื้อ จัดทำโดย kidsbutterfly.org ประกอบด้วย  อุปกรณ์ ที่ต้องใช้  เนื้อหา (ครูอธิบายวัฏจักรการเจริญเติบโตของผีเสื้อโดยใช้ภาพประกอบว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือ Metamorphosis ของผีเสื้อ 4 ระยะ ได้แก่ ขั้นที่เป็นไข่ ตัวอ่อน  ดักแด้และตัวเต็มวัย) กิจกรรม ให้นักเรียนใช้ส่วนประกอบของร่างกายและทำท่าทางประกอบเพื่อสาธิตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผีเสื้อทั้ง 4 ระยะและการประเมินผล

Link : http://www.kidsbutterfly.org/life-cycle/lesson
     
              แผนการสอน เรื่อง นานาสาระเกี่ยวกับปลา (All About Fish)) สำหรับผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย The Educator’s Reference DesKรายละเอียดประกอบด้วย ระยะเวลา คำอธิบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และมีสื่อเสริม

Link : http://www.eduref.org/cgi-bin/printlessons.cgi/Virtual
Read More >>
    หน้า 1 2